TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002173.000.00.00.H10 - Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính Quản lý công sản 678 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.005435.000.00.00.H10 - 2.Mua hoá đơn lẻ Sở Tài chính Quản lý công sản 522 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.005434.000.00.00.H10 - 3.Mua quyển hoá đơn Sở Tài chính Quản lý công sản 564 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.007623.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 584 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.005419.000.00.00.H10 - 14. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài chính Quản lý công sản 570 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.000483.000.00.00.H10 - 3. Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Sở Tài chính Quản lý giá 395 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.002206.000.00.00.H10 - Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính Ngân sách 681 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.006241.000.00.00.H10 - Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá 1333 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.002217.000.00.00.H10 - Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá 832 Toàn trình Nộp hồ sơ