CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.007623.000.00.00.H10 - Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 491 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.000685.000.00.00.H10 - Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 400 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.000663.000.00.00.H10 - Phê duyệt phương án cổ phần hóa. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 362 3 Nộp hồ sơ mức 3