CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002206.000.00.00.H10 - Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính Ngân sách 457 4 Nộp hồ sơ mức 4