THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002206.000.00.00.H10 - Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính Ngân sách 642 Toàn trình Nộp hồ sơ