CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.007614.000.00.00.H10 - 3. Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Sở Tài chính Quản lý giá 312 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.006241.000.00.00.H10 - 1. Quyết định giá Sở Tài chính Quản lý giá 1242 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.002217.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký giá Sở Tài chính Quản lý giá 745 3 Nộp hồ sơ mức 3