# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 48220 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 41888 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 51370 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 45635 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 44184 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Phường Hưng Long Hộ tịch (X) 24663 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND Phường Hưng Long Hộ tịch (X) 25158 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Phường Hưng Long Hộ tịch (X) 37015 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Phường Hưng Long Chứng thực 38085 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Phường Hưng Long Chứng thực 25607 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Phường Hưng Long Chứng thực 38866 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 49384 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 40804 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 35284 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 46508 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 44402 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 42957 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường Hưng Long Hộ tịch (X) 64159 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Phường Hưng Long Đất đai (X) 38135 Một phần
20 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Phường Hưng Long Đất đai (X) 28170 Một phần