TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Tân Thành Hộ tịch (X) 36005 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã Tân Thành Đất đai (X) 27124 Một phần
3 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã Tân Thành Lao động - TBXH (X) 40810 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Tân Thành Lao động - TBXH (X) 39815 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Tân Thành Lao động - TBXH (X) 43037 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND xã Tân Thành Lao động - TBXH (X) 44505 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND xã Tân Thành Lao động - TBXH (X) 39780 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND xã Tân Thành Lao động - TBXH (X) 38849 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã Tân Thành Chứng thực 24905 Một phần
10 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Tân Thành Hộ tịch (X) 24226 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Tân Thành Hộ tịch (X) 23742 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND xã Tân Thành Lao động - TBXH (X) 34247 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND xã Tân Thành Lao động - TBXH (X) 34191 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Tân Thành Lao động - TBXH (X) 41215 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Tân Thành Lao động - TBXH (X) 24103 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND xã Tân Thành Lao động - TBXH (X) 27265 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công UBND xã Tân Thành Lao động - TBXH (X) 21425 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã Tân Thành Nông nghiệp và PTNT (X) 22837 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã Tân Thành Nông nghiệp và PTNT (X) 22939 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã Tân Thành Nông nghiệp và PTNT (X) 22937 Một phần Nộp hồ sơ