Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Tân Thành Chứng thực 1 37796
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Tân Thành Chứng thực 1 36660
3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND xã Tân Thành Chứng thực 1 10975
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND xã Tân Thành Chứng thực 1 38007
5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã Tân Thành Chứng thực 1 21239
6 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Tân Thành Chứng thực 1 21219
7 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã Tân Thành Chứng thực 1 12606
8 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND xã Tân Thành Chứng thực 1 21203
9 Chứng thực di chúc UBND xã Tân Thành Chứng thực 1 30028
10 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND xã Tân Thành Chứng thực 1 33543
11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã Tân Thành Chứng thực 1 63143
12 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã Tân Thành Chứng thực 1 33516
13 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Tân Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 11001 Nộp hồ sơ mức 4
14 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Tân Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 10720 Nộp hồ sơ mức 4
15 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Tân Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 10268 Nộp hồ sơ mức 4
16 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Tân Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 10225 Nộp hồ sơ mức 4
17 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Tân Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 10177 Nộp hồ sơ mức 4
18 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Tân Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 10142 Nộp hồ sơ mức 4
19 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã Tân Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 10149 Nộp hồ sơ mức 4
20 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã Tân Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 10159 Nộp hồ sơ mức 4