TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000801.000.00.00.H10 - Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai 1198 Một phần
2 NOTUPDATE - A1. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất (Kiểm tra thực địa, tách từ 10 thửa trở lên) CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai 4565 Một phần Nộp hồ sơ
3 NOTUPDATE - A2. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất (Không kiểm tra thực địa, tách từ 10 thửa trở lên) CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai 3021 Một phần Nộp hồ sơ
4 NOTUPDATE - A4. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Không Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai 3051 Một phần Nộp hồ sơ
5 NOTUPDATE - A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai 4597 Một phần Nộp hồ sơ
6 NOTUPDATE - B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai 5889 Một phần Nộp hồ sơ