CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 33403 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 17407 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 17794 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 26876 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 54326 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND xã Lộc Hưng Hộ tịch (X) 35373 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 32756 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.001753.000.00.00.H10 - 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 38135 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 36564 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 29355 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 28713 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 22886 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 22778 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 2.002327.000.00.00.H10 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 25740 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 2.002326.000.00.00.H10 - 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 25729 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 2.002307.000.00.00.H10 - 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 25490 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 2.002325.000.00.00.H10 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 27704 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 32288 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 31695 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 2.001947.000.00.00.H10 - 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND xã Lộc Hưng Lao động - TBXH (X) 39991 4 Nộp hồ sơ mức 4