# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc Quang Hộ tịch (X) 64199 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Lộc Quang Hộ tịch (X) 37052 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Lộc Quang Hộ tịch (X) 25196 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Lộc Quang Hộ tịch (X) 24706 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Lộc Quang Quân sự (X) 24818 Một phần
6 2.000773.000.00.00.H10 - 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Lộc Quang Quân sự (X) 23975 Một phần
7 1.003604.000.00.00.H10 - 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết UBND xã Lộc Quang Quân sự (X) 24134 Một phần
8 1.003340.000.00.00.H10 - 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Lộc Quang Quân sự (X) 24144 Một phần
9 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND xã Lộc Quang Quân sự (X) 27439 Một phần
10 1.001771.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung UBND xã Lộc Quang Quân sự (X) 24836 Một phần
11 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND xã Lộc Quang Quân sự (X) 24951 Một phần
12 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND xã Lộc Quang Quân sự (X) 24794 Một phần
13 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND xã Lộc Quang Giao thông vận tải (X) 32456 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Lộc Quang Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30714 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Lộc Quang Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29630 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Lộc Quang Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29369 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Lộc Quang Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29769 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001098.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã Lộc Quang Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28830 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã Lộc Quang Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28785 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND xã Lộc Quang Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20948 Toàn trình Nộp hồ sơ