# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND xã Lộc Thạnh Giáo dục - Đào tạo (X) 24556 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004492.000.00.00.H10 - 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND xã Lộc Thạnh Giáo dục - Đào tạo (X) 22902 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND xã Lộc Thạnh Giáo dục - Đào tạo (X) 22172 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND xã Lộc Thạnh Giáo dục - Đào tạo (X) 21535 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.001810.000.00.00.H10 - 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND xã Lộc Thạnh Giáo dục - Đào tạo (X) 20953 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.012376.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (Cấp xã) UBND xã Lộc Thạnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 107 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.012378.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình (Cấp xã) UBND xã Lộc Thạnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 99 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.012379.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (Cấp xã) UBND xã Lộc Thạnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 100 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.002516.000.00.00.H10 - Xác nhận thông tin hộ tịch UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch (X) 369 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000986.000.00.00.H10 - Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch (X) 434 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.001023.000.00.00.H10 - Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch (X) 400 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.002621.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch (X) 198 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.002622.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch (X) 212 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.012373.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã theo công trạng (Cấp xã) UBND xã Lộc Thạnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 123 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND xã Lộc Thạnh Giao thông vận tải (X) 32530 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Lộc Thạnh Giao thông vận tải (X) 31571 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Lộc Thạnh Giao thông vận tải (X) 33273 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND xã Lộc Thạnh Giao thông vận tải (X) 32483 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Lộc Thạnh Giao thông vận tải (X) 31937 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.012084.000.00.00.H10 - Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân UBND xã Lộc Thạnh Văn hóa thể thao (X) 800 Toàn trình Nộp hồ sơ