# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 45707 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 49389 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 40805 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 35286 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 46515 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 44406 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 64251 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 42961 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 48225 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 41895 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 42270 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 51374 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 45640 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 44188 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Thanh Hòa Chứng thực 38089 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Thanh Hòa Chứng thực 25610 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Thanh Hòa Chứng thực 38867 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Xã Thanh Hòa Hộ tịch (X) 24666 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND Xã Thanh Hòa Hộ tịch (X) 25159 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Thanh Hòa Hộ tịch (X) 37020 Toàn trình Nộp hồ sơ