# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 24666 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 25161 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 37020 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Phú Trung Chứng thực 38089 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Phú Trung Chứng thực 25610 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Phú Trung Chứng thực 38868 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 64167 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 45708 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 49390 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 40805 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 35287 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 46515 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 44408 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 64251 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 42962 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 48225 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 41896 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 42271 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 51374 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND Xã Phú Trung Giáo dục - Đào tạo (X) 22135 Một phần Nộp hồ sơ