# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND xã Phú Sơn Chứng thực 38089 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã Phú Sơn Chứng thực 25610 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Phú Sơn Chứng thực 38868 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã Phú Sơn Lao động - TBXH (X) 41896 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Phú Sơn Lao động - TBXH (X) 42272 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND xã Phú Sơn Lao động - TBXH (X) 51374 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND xã Phú Sơn Lao động - TBXH (X) 45640 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Phú Sơn Lao động - TBXH (X) 44189 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND xã Phú Sơn Lao động - TBXH (X) 46515 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND xã Phú Sơn Lao động - TBXH (X) 44409 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND xã Phú Sơn Lao động - TBXH (X) 45708 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND xã Phú Sơn Lao động - TBXH (X) 49390 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Phú Sơn Lao động - TBXH (X) 40805 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND xã Phú Sơn Lao động - TBXH (X) 35287 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Phú Sơn Hộ tịch (X) 24666 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Phú Sơn Hộ tịch (X) 25162 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Phú Sơn Hộ tịch (X) 37020 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã Phú Sơn Đất đai (X) 28177 Một phần
19 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Phú Sơn Đất đai (X) 38138 Một phần
20 2.000010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Phú Sơn Quân sự (X) 24768 Một phần