# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND xã Đak Nhau Chứng thực 38178 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã Đak Nhau Chứng thực 25659 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Đak Nhau Chứng thực 38963 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 41979 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 42369 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 51466 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 45736 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 44286 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 46618 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 44510 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 45805 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 49470 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 40896 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 35378 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 24764 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 25271 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 37103 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã Đak Nhau Đất đai (X) 28278 Một phần
19 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Đak Nhau Đất đai (X) 38279 Một phần
20 2.000010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Đak Nhau Quân sự (X) 24886 Một phần