CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002325.000.00.00.H10 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 27441 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 33540 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 32033 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 35177 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 51372 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.010810.000.00.00.H10 - 4. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 28891 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 32403 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.001753.000.00.00.H10 - 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 37736 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 36161 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 28992 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 28354 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 22484 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 22394 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 2.002327.000.00.00.H10 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 25422 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 2.002326.000.00.00.H10 - 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 25381 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 2.002307.000.00.00.H10 - 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 25161 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 29121 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 29137 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 38267 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND phường Long Phước Lao động - TBXH (X) 35793 4 Nộp hồ sơ mức 4