THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004875.000.00.00.H10 - 1. Công nhận người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số Ban Dân Tộc Dân tộc 762 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.004888.000.00.00.H10 - 2. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân Tộc Dân tộc 543 Một phần Nộp hồ sơ