CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 NOTUPDATE - Cấp điện mới sinh hoạt (01 pha, 03 pha) sử dụng chung công tơ Điện Lực Tỉnh Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ - Điện lực (220/380V) 418 2
2 NOTUPDATE - Cấp điện mới sinh hoạt tách công tơ dùng chung Điện Lực Tỉnh Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ - Điện lực (220/380V) 452 2
3 NOTUPDATE - Cấp điện mới ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW Điện Lực Tỉnh Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ - Điện lực (220/380V) 429 2
4 NOTUPDATE - Cấp điện mới ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW Điện Lực Tỉnh Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ - Điện lực (220/380V) 551 2
5 NOTUPDATE - Cấp điện mới ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Điện Lực Tỉnh Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ - Điện lực (220/380V) 528 2
6 NOTUPDATE - Cấp điện mới sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Điện Lực Tỉnh Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ - Điện lực (220/380V) 877 2
7 NOTUPDATE - Cấp điện mới sinh hoạt Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cung cấp điện mới - Điện lực 1155 2
8 NOTUPDATE - Mua buôn điện nông thôn Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cung cấp điện mới - Điện lực 422 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3