THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 3.000001.000.00.00.H10 - Cấp điện mới sinh hoạt Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cung cấp điện mới - Điện lực 1752 Một phần