# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010935.000.00.00.H10 - 6. Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nghiện Cơ sở Cai nghiện ma túy Phòng, chống tệ nạn xã hội 971 Toàn trình Nộp hồ sơ