# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Xã Hưng Phước Đất đai (X) 28224 Một phần
2 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Xã Hưng Phước Đất đai (X) 38192 Một phần
3 2.000010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Xã Hưng Phước Quân sự (X) 24843 Một phần
4 2.000773.000.00.00.H10 - 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Xã Hưng Phước Quân sự (X) 23985 Một phần
5 1.003604.000.00.00.H10 - 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết UBND Xã Hưng Phước Quân sự (X) 24159 Một phần
6 1.003340.000.00.00.H10 - 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND Xã Hưng Phước Quân sự (X) 24159 Một phần
7 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND Xã Hưng Phước Quân sự (X) 27459 Một phần
8 1.001771.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung UBND Xã Hưng Phước Quân sự (X) 24851 Một phần
9 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND Xã Hưng Phước Quân sự (X) 24958 Một phần
10 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND Xã Hưng Phước Quân sự (X) 24802 Một phần
11 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Xã Hưng Phước Giao thông vận tải (X) 32478 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND Xã Hưng Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30740 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND Xã Hưng Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29656 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Hưng Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29390 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Hưng Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29802 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001098.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND Xã Hưng Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28853 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND Xã Hưng Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28807 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hưng Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20971 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND Xã Hưng Phước Công an (X) 19448 Một phần
20 1.000253.000.00.00.H10 - 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. UBND Xã Hưng Phước Công an (X) 20768 Một phần