CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004199.000.00.00.H10 - 39.3. Cấp đổi Giấy chứng nhận (Thay đổi ranh giới, diện tích từ 10 đến 50 thửa) Huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 4938 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.004203.000.00.00.H10 - 38.3. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Trên 50 thửa) Huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 4145 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.000880.000.00.00.H10 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhôm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Cấp mới Giấy chứng nhận-Không thuế). Tổng số ngày xử lý: 10 ngày Huyện Hớn Quản Đất đai 5582 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.001931.000.00.00.H10 - 27. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 4757 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.001762.000.00.00.H10 - 28. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 3307 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3188 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3134 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3266 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3125 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3178 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3203 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3159 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 1.003817.000.00.00.H10 - 29. Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3036 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.003693.000.00.00.H10 - 28. Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3072 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 1.003719.000.00.00.H10 - 27. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3109 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3072 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3101 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.005202.000.00.00.H10 - 24. Quỹ tự giải thể Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3099 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3125 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.005204.000.00.00.H10 - 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 3127 4 Nộp hồ sơ mức 4