THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004199.000.00.00.H10 - 39.3. Cấp đổi Giấy chứng nhận (Thay đổi ranh giới, diện tích từ 10 đến 50 thửa) Huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 6337 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004203.000.00.00.H10 - 38.3. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Trên 50 thửa) Huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 5344 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000889.000.00.00.H10 - 32.3. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, Trường hợp Công ty Chuyển quyền cho cá nhân, đã thục hiện xong nghĩa vụ tài chính (Cấp mới Giấy chứng nhận).Tổngsốngàyxửlý: 10 ngày Huyện Hớn Quản Đất đai 9353 Một phần
4 2.000880.000.00.00.H10 - Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; Huyện Hớn Quản Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 3049 Một phần
5 2.000955.000.00.00.H10 - Chỉnh lý trang 3 và 4 : Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Huyện Hớn Quản Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 3579 Một phần
6 1.003877.000.00.00.H10 - Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4 : Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Huyện Hớn Quản Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 2968 Một phần
7 1.003877.000.00.00.H10 - Không nộp thuế: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Huyện Hớn Quản Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 3674 Một phần
8 2.000880.000.00.00.H10 - 33.3. (theo QĐ 1632) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổchức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, củ nhóm người sử dụngđất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Chỉnh lý Trang 3,4-Không thuế). Tổng số ngày xử lý: 7 ngày Huyện Hớn Quản Đất đai 5262 Một phần
9 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5016 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4775 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4711 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4812 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4620 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4515 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4544 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4750 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5696 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5442 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5535 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5382 Toàn trình Nộp hồ sơ