# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000815.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Huyện Hớn Quản Tư pháp (H) 11190 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000884.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Huyện Hớn Quản Tư pháp (H) 9786 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.001050.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Huyện Hớn Quản Tư pháp (H) 6841 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.001008.000.00.00.H10 - Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Huyện Hớn Quản Tư pháp (H) 6100 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Huyện Hớn Quản Tư pháp (H) 5815 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000992.000.00.00.H10 - Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Huyện Hớn Quản Tư pháp (H) 10610 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.000927.000.00.00.H10 - Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Huyện Hớn Quản Tư pháp (H) 6001 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000913.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Huyện Hớn Quản Tư pháp (H) 8329 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.001044.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Huyện Hớn Quản Tư pháp (H) 6035 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000843.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Huyện Hớn Quản Tư pháp (H) 9982 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.000884.000.00.00.H10 - Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Huyện Hớn Quản Tư pháp (H) 8425 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.001052.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Huyện Hớn Quản Tư pháp (H) 4393 Một phần Nộp hồ sơ