THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 9754 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 11600 Một phần
3 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 12677 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.001669.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 4523 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.002516.000.00.00.H10 - Xác nhận thông tin hộ tịch Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 67 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001669.000.00.00.H10 - Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 348 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.005462.000.00.00.H10 - Thủ tục phục hồi danh dự Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 346 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.002190.000.00.00.H10 - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 372 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 14980 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 12981 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 12873 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 16186 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 13761 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 12498 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 14423 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 9278 Một phần
17 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 13510 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 14420 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 13242 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 14278 Một phần Nộp hồ sơ