TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND xã An Phú Lao động - TBXH (X) 39709 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND xã An Phú Lao động - TBXH (X) 38777 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 35958 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã An Phú Đất đai (X) 27074 Một phần
5 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND xã An Phú Lao động - TBXH (X) 34119 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã An Phú Lao động - TBXH (X) 41116 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã An Phú Lao động - TBXH (X) 40746 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã An Phú Lao động - TBXH (X) 39750 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã An Phú Lao động - TBXH (X) 42957 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND xã An Phú Lao động - TBXH (X) 44425 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND xã An Phú Lao động - TBXH (X) 27238 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công UBND xã An Phú Lao động - TBXH (X) 21391 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã An Phú Nông nghiệp và PTNT (X) 22798 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã An Phú Nông nghiệp và PTNT (X) 22899 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã An Phú Nông nghiệp và PTNT (X) 22891 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND xã An Phú Lao động - TBXH (X) 34180 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001120.000.00.00.H10 - 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND xã An Phú Văn hóa thể thao (X) 18252 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.003622.000.00.00.H10 - 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) UBND xã An Phú Văn hóa thể thao (X) 18928 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000794.000.00.00.H10 - 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã An Phú Văn hóa thể thao (X) 19012 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã An Phú Lao động - TBXH (X) 24569 Toàn trình Nộp hồ sơ