TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND xã Minh Đức Lao động - TBXH (X) 39776 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND xã Minh Đức Lao động - TBXH (X) 38847 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Minh Đức Hộ tịch (X) 36001 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã Minh Đức Đất đai (X) 27120 Một phần
5 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND xã Minh Đức Lao động - TBXH (X) 34188 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Minh Đức Lao động - TBXH (X) 41212 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã Minh Đức Lao động - TBXH (X) 40807 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Minh Đức Lao động - TBXH (X) 39811 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Minh Đức Lao động - TBXH (X) 43035 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND xã Minh Đức Lao động - TBXH (X) 44502 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND xã Minh Đức Lao động - TBXH (X) 27264 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công UBND xã Minh Đức Lao động - TBXH (X) 21423 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã Minh Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 22835 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã Minh Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 22939 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã Minh Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 22937 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND xã Minh Đức Lao động - TBXH (X) 34243 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001120.000.00.00.H10 - 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND xã Minh Đức Văn hóa thể thao (X) 18283 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.003622.000.00.00.H10 - 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) UBND xã Minh Đức Văn hóa thể thao (X) 18966 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000794.000.00.00.H10 - 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã Minh Đức Văn hóa thể thao (X) 19047 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Minh Đức Lao động - TBXH (X) 24595 Toàn trình Nộp hồ sơ