# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001681.000.00.00.H10 - 16. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 951 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000073.000.00.00.H10 - 17. Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 595 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001666.000.00.00.H10 - 18. Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 895 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000067.000.00.00.H10 - 19. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 1199 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.008201.000.00.00.H10 - 35. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 434 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004235.000.00.00.H10 - Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp Trung ương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010902.000.00.00.H10 - 6. Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 569 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.009386.000.00.00.H10 - 22. Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 318 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001766.000.00.00.H10 - 14. Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 631 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001684.000.00.00.H10 - 15. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 680 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001173.000.00.00.H10 - 24. Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 682 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.003384.000.00.00.H10 - 9. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 824 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003729.000.00.00.H10 - 28. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 685 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.001564.000.00.00.H10 - 29. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 641 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.003725.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 833 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.003483.000.00.00.H10 - 31. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 666 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003114.000.00.00.H10 - 32. Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1095 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.001098.000.00.00.H10 - 10. Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 1862 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004153.000.00.00.H10 - 33. Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 3420 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001744.000.00.00.H10 - 34. Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 666 Toàn trình Nộp hồ sơ