CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000067.000.00.00.H10 - 19. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 1044 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.001666.000.00.00.H10 - 18. Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 777 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.000073.000.00.00.H10 - 17. Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 463 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.001681.000.00.00.H10 - 16. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 824 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.001684.000.00.00.H10 - 15. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 530 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.001766.000.00.00.H10 - 14. Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 493 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.008201.000.00.00.H10 - 35. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 275 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.010902.000.00.00.H10 - 6. Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 162 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.009386.000.00.00.H10 - 22. Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 161 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.003729.000.00.00.H10 - 28. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 558 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.003384.000.00.00.H10 - 9. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 678 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.001173.000.00.00.H10 - 24. Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 578 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.003868.000.00.00.H10 - 25. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1948 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 2.001098.000.00.00.H10 - 10. Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 1711 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.004470.000.00.00.H10 - 5. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 842 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.003659.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1848 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.003687.000.00.00.H10 - 2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1565 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.003633.000.00.00.H10 - 3. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1407 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.004379.000.00.00.H10 - 4. Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1481 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.005442.000.00.00.H10 - 7. Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1518 4 Nộp hồ sơ mức 4