CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008201.000.00.00.H10 - 35. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 267 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.003729.000.00.00.H10 - 28. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 555 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.001564.000.00.00.H10 - 29. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 530 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.003725.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 564 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.003483.000.00.00.H10 - 31. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 537 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.003114.000.00.00.H10 - 32. Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 989 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.004153.000.00.00.H10 - 33. Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 3280 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.001744.000.00.00.H10 - 34. Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 557 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.003868.000.00.00.H10 - 25. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1930 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.001594.000.00.00.H10 - 26. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1168 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.001584.000.00.00.H10 - 27. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 555 4 Nộp hồ sơ mức 4