THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008201.000.00.00.H10 - 35. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 424 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003729.000.00.00.H10 - 28. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 680 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001564.000.00.00.H10 - 29. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 635 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003725.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 820 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.003483.000.00.00.H10 - 31. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 663 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003114.000.00.00.H10 - 32. Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1087 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004153.000.00.00.H10 - 33. Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 3414 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001744.000.00.00.H10 - 34. Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 660 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.003868.000.00.00.H10 - 25. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 2219 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001594.000.00.00.H10 - 26. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1284 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001584.000.00.00.H10 - 27. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 674 Toàn trình Nộp hồ sơ