# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002383.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 489 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.002379.000.00.00.H10 - 6.2 (TH nộp chung - 20 ngày) Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 780 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002385.000.00.00.H10 - 7. Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 4285 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.002380.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 1239 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.002381.000.00.00.H10 - 2. Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 1073 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.002382.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 913 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.002384.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 4242 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.002379.000.00.00.H10 - 6.1 Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 3627 Toàn trình Nộp hồ sơ