CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002379.000.00.00.H10 - 6.2 (TH nộp chung - 20 ngày) Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 554 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.002383.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 297 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.002385.000.00.00.H10 - 7. Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 4085 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.002380.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 945 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.002381.000.00.00.H10 - 2. Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 850 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.002382.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 704 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 2.002384.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 4023 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.002379.000.00.00.H10 - 6.1 Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và Hạt nhân 3405 4 Nộp hồ sơ mức 4