CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001259.000.00.00.H10 - 50. Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh) Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 549 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.001208.000.00.00.H10 - 53. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 553 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.001100.000.00.00.H10 - 54. Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 488 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.001501.000.00.00.H10 - 55. Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh) Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 467 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.000212.000.00.00.H10 - 43. Công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 678 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.000449.000.00.00.H10 - 44. Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 595 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.000438.000.00.00.H10 - 45. Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 646 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.001209.000.00.00.H10 - 46. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 685 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.001207.000.00.00.H10 - 47. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 664 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.001268.000.00.00.H10 - 48. Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 675 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.001277.000.00.00.H10 - 49. Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 741 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.001392.000.00.00.H10 - 42. Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh) Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 622 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.001269.000.00.00.H10 - 51. Đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 580 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 2.002253.000.00.00.H10 - 52. Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 668 4 Nộp hồ sơ mức 4