CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001247.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản. Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 414 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.009284.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 351 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.005148.000.00.00.H10 - 2. Thủ tục đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 209 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.002047.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 199 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.005147.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương khác. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 207 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 NOTUPDATE - 7. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 200 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 NOTUPDATE - 8. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 216 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.008916. 000.00.00.H10 - 9. Thủ tục thay đổi tên gọi Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 217 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 NOTUPDATE - 10. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 198 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.001815.000.00.00.H10 - 1. Cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 596 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.001807.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 416 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.001395.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 400 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.001258.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 386 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 2.001225.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 466 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 2.002139.000.00.00.H10 - 8. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 412 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 2.001333.000.00.00.H10 - 2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 409 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.001234.000.00.00.H10 - 5. Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 455 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 NOTUPDATE - 7. Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Luật sư 415 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 NOTUPDATE - 8. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Luật sư 438 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 1.002384.000.00.00.H10 - 8. Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Luật sư 401 4 Nộp hồ sơ mức 4