CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001233.000.00.00.H10 - 5. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 677 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.000954.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 762 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.000596.000.00.00.H10 - 11. Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 733 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.001840.000.00.00.H10 - 12. Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 521 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.001680.000.00.00.H10 - 2. Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 713 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 NOTUPDATE - 3. Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 632 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 2.000518.000.00.00.H10 - 4. Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 606 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.001840.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 533 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.001840.000.00.00.H10 - 7. Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý 515 3 Nộp hồ sơ mức 3