TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.012019.000.00.00.H10 - Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 0 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001814.000.00.00.H10 - Xóa đăng ký hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 467 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001234.000.00.00.H10 - 5. Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 596 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000778.000.00.00.H10 - 16. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 578 Một phần
5 1.003088.000.00.00.H10 - 1. Công chứng bản dịch Sở Tư pháp Công chứng 708 Một phần
6 1.003049.000.00.00.H10 - 2. Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn Sở Tư pháp Công chứng 470 Một phần
7 1.001876.000.00.00.H10 - 9. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản Sở Tư pháp Công chứng 427 Một phần
8 1.001856.000.00.00.H10 - 10. Công chứng hợp đồng ủy quyền Sở Tư pháp Công chứng 429 Một phần
9 1.001834.000.00.00.H10 - 11. Nhận lưu giữ di chúc. Sở Tư pháp Công chứng 398 Một phần
10 2.000818.000.00.00.H10 - 12. Cấp bản sao văn bản công chứng Sở Tư pháp Công chứng 452 Một phần
11 1.003023.000.00.00.H10 - 3. Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Sở Tư pháp Công chứng 448 Một phần
12 2.001074.000.00.00.H10 - 4. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Sở Tư pháp Công chứng 456 Một phần
13 2.001069.000.00.00.H10 - 5. Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Sở Tư pháp Công chứng 494 Một phần
14 2.001048.000.00.00.H10 - 6. Công chứng di chúc Sở Tư pháp Công chứng 476 Một phần
15 2.001039.000.00.00.H10 - 7. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản Sở Tư pháp Công chứng 456 Một phần
16 2.000831.000.00.00.H10 - 8. Công chứng văn bản khai nhận di sản Sở Tư pháp Công chứng 417 Một phần
17 1.001799.000.00.00.H10 - 12. Cấp lại thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng 473 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001814.000.00.00.H10 - 13. Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng 388 Một phần
19 1.001190.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Công chứng 1127 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001450.000.00.00.H10 - 7. Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Sở Tư pháp Công chứng 579 Toàn trình Nộp hồ sơ