TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000505.000.00.00.H10 - 1.2 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (15 ngày) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp 9713 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001417.000.00.00.H10 - 2.2 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)(15 ngày) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp 3000 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000488.000.00.00.H10 - 3.2 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam(15 ngày) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp 2520 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000505.000.00.00.H10 - 1.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp cư trú nhiều nơi)(15 ngày ) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp 1332 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.001417.000.00.00.H10 - 2.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) (Trường hợp cư trú ở nhiều nơi) (15 ngày) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp 856 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000488.000.00.00.H10 - 3.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp cư trú ở nhiều nơi) (15 ngày) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp 4184 Toàn trình Nộp hồ sơ