TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008889.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 273 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.008890.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 278 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.008904.000.00.00.H10 - Thay đổi nội đung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 315 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.008905.000.00.00.H10 - Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 277 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.008906.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác. Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 309 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001511.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 601 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.000586.000.00.00.H10 - 14. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 552 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.002026.000.00.00.H10 - 15. Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 567 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.002009.000.00.00.H10 - 16. Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 507 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.001891.000.00.00.H10 - 17. Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 508 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.001819.000.00.00.H10 - 18. Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 496 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.001248.000.00.00.H10 - 19. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 463 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000544.000.00.00.H10 - 8. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 573 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.002132.000.00.00.H10 - 9. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 1189 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.002102.000.00.00.H10 - 10. Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 652 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.002709.000.00.00.H10 - 11. Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 577 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.002703.000.00.00.H10 - 12. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 603 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.002164.000.00.00.H10 - 13. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 472 Một phần
19 1.001020.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 579 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.002213.000.00.00.H10 - 3. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 573 Một phần Nộp hồ sơ