CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008889.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 189 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.008890.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 193 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.008904.000.00.00.H10 - Thay đổi nội đung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 190 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.008905.000.00.00.H10 - Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 191 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.008906.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác. Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 215 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.001511.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 503 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.001020.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 484 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.002213.000.00.00.H10 - 3. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 485 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.002199.000.00.00.H10 - 4. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 491 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 2.000951.000.00.00.H10 - 5. Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 511 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.002164.000.00.00.H10 - 6. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 521 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 1.002891.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 502 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 2.000544.000.00.00.H10 - 8. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 484 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 1.002132.000.00.00.H10 - 9. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 1101 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 1.002102.000.00.00.H10 - 10. Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 556 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 1.002709.000.00.00.H10 - 11. Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 488 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 1.002703.000.00.00.H10 - 12. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 509 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 2.000586.000.00.00.H10 - 14. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 460 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 1.002026.000.00.00.H10 - 15. Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 478 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 1.002009.000.00.00.H10 - 16. Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 432 3 Nộp hồ sơ mức 3