Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 10 1082 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 10 360 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 20 369 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 20 377 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 3 742 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 30 343 Nộp hồ sơ mức 4
7 7. Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 12 352 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 7 375
9 9. Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp(Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động). Sở Tư pháp Giám định tư pháp 3 791 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động) Sở Tư pháp Giám định tư pháp 7 346
11 11. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng Sở Tư pháp Giám định tư pháp 3 361 Nộp hồ sơ mức 4
12 12. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Tư pháp Giám định tư pháp 3 325 Nộp hồ sơ mức 4