CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001122.000.00.00.H10 - 1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 1222 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.000894.000.00.00.H10 - 2. Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 485 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.000890.000.00.00.H10 - 3. Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 486 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.000823.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 493 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.000571.000.00.00.H10 - 5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 871 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.000568.000.00.00.H10 - 6. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 473 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.001878.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 480 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.001145.000.00.00.H10 - 9. Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp(Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động). Sở Tư pháp Giám định tư pháp 916 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.000555.000.00.00.H10 - 11. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng Sở Tư pháp Giám định tư pháp 501 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.001117.000.00.00.H10 - 12. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Tư pháp Giám định tư pháp 450 4 Nộp hồ sơ mức 4