CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.009284.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 351 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.005148.000.00.00.H10 - 2. Thủ tục đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 209 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.002047.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 199 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.005147.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương khác. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 207 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 NOTUPDATE - 7. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 200 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 NOTUPDATE - 8. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 216 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.008916. 000.00.00.H10 - 9. Thủ tục thay đổi tên gọi Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 217 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 NOTUPDATE - 10. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 198 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.001716.000.00.00.H10 - 5. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 271 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.002048.000.00.00.H10 - Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 242 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.000515.000.00.00.H10 - Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 243 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.000394.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 243 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 1.008913.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 212 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.008914.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 188 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.008915.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 191 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.008916.000.00.00.H10 - Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 199 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.009283.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài Sở Tư pháp Hoà giải thương mại 211 4 Nộp hồ sơ mức 4