TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.011546.000.00.00.H10 - 13. Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động Sở Lao động TB&XH Ngân hàng chính sách 180 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.011547.000.00.00.H10 - 14. Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh Sở Lao động TB&XH Ngân hàng chính sách 177 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.001853.000.00.00.H10 - 2.2.Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép) Sở Lao động TB&XH Việc làm 70 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.011382.000.00.00.H10 - 15. Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đã chuyển ra Sở Lao động TB&XH Người có công 109 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.012091.000.00.00.H10 - 4. Đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc Sở Lao động TB&XH Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 67 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010587.000.00.00.H10 - 13. Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 467 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010588.000.00.00.H10 - 14. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 434 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010589.000.00.00.H10 - 15. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 464 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010593.000.00.00.H10 - 16. Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 484 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010594.000.00.00.H10 - 17.1. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị (Trường hợp thay thế) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 524 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010594.000.00.00.H10 - 17.2. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị (Trường hợp chấm dứt) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 556 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010595.000.00.00.H10 - 18. Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 662 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010596.000.00.00.H10 - 19. Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 654 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010590.000.00.00.H10 - 20.1 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc UBND tỉnh) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 627 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010591.000.00.00.H10 - 26.1.Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc UBND tỉnh) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 717 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010590.000.00.00.H10 - 20.2. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc Sở LĐTBXH) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 766 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010591.000.00.00.H10 - 26.2.Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc Sở) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 570 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010592.000.00.00.H10 - 27.1.Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc UBND tỉnh) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 545 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010592.000.00.00.H10 - 27.2.Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc Sở LĐTBXH) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 562 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.002341.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 659 Toàn trình Nộp hồ sơ