THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000479.000.00.00.H10 - 2. Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 602 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000464.000.00.00.H10 - 3. Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 580 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000448.000.00.00.H10 - 4.1 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Đối với trường hợp DN thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của DN; giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép) Sở Lao động TB&XH Lao động 456 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.000436.000.00.00.H10 - 5. Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 468 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.000414.000.00.00.H10 - 6. Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 509 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.009466.000.00.00.H10 - 7. Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Sở Lao động TB&XH Lao động 359 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.009467.000.00.00.H10 - 8.Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể Sở Lao động TB&XH Lao động 317 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.000448.000.00.00.H10 - 4.2 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép) Sở Lao động TB&XH Lao động 358 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.001955.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động 1164 Toàn trình Nộp hồ sơ