Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động 4 729 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Sở Lao động TB&XH Lao động 14 89 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 20 250 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 14 312 Nộp hồ sơ mức 4
5 5.1.Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Đối với trường hợp DN thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của DN; giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép) Sở Lao động TB&XH Lao động 12 223 Nộp hồ sơ mức 4
6 5.2.Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép) Sở Lao động TB&XH Lao động 23 71 Nộp hồ sơ mức 4
7 6. Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 14 231 Nộp hồ sơ mức 4
8 7. Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 7 236 Nộp hồ sơ mức 4
9 8.Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể Sở Lao động TB&XH Lao động 5,5 77 Nộp hồ sơ mức 4