CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000479.000.00.00.H10 - 2. Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 432 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.000464.000.00.00.H10 - 3. Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 458 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.000448.000.00.00.H10 - 4.1 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Đối với trường hợp DN thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của DN; giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép) Sở Lao động TB&XH Lao động 346 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.000436.000.00.00.H10 - 5. Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 369 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.000414.000.00.00.H10 - 6. Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 381 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.009466.000.00.00.H10 - 7. Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Sở Lao động TB&XH Lao động 256 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.009467.000.00.00.H10 - 8.Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể Sở Lao động TB&XH Lao động 215 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.000448.000.00.00.H10 - 4.2 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép) Sở Lao động TB&XH Lao động 245 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.001955.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động 961 4 Nộp hồ sơ mức 4