THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000553.000.00.00.H10 - 21. Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 355 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000530.000.00.00.H10 - 22. Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 376 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.010927.000.00.00.H10 - 28. Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 365 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000509.000.00.00.H10 - 24. Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 869 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000482.000.00.00.H10 - 25. Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 354 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010928.000.00.00.H10 - 29. Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 452 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010592.000.00.00.H10 - 27.1.Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc UBND tỉnh) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 560 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010592.000.00.00.H10 - 27.2.Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc Sở LĐTBXH) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 577 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010595.000.00.00.H10 - 18. Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 679 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010596.000.00.00.H10 - 19. Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 673 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010590.000.00.00.H10 - 20.1 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc UBND tỉnh) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 639 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010591.000.00.00.H10 - 26.1.Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc UBND tỉnh) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 733 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010590.000.00.00.H10 - 20.2. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc Sở LĐTBXH) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 776 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010591.000.00.00.H10 - 26.2.Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc Sở) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 585 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010587.000.00.00.H10 - 13. Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 476 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010588.000.00.00.H10 - 14. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 443 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010589.000.00.00.H10 - 15. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 474 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010593.000.00.00.H10 - 16. Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 495 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010594.000.00.00.H10 - 17.1. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị (Trường hợp thay thế) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 542 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.010594.000.00.00.H10 - 17.2. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị (Trường hợp chấm dứt) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 566 Toàn trình Nộp hồ sơ