CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010936.000.00.00.H10 - 7. Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 336 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.010937.000.00.00.H10 - 8. Thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp cơ sở cai nghiện có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 330 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.000025.000.00.00.H10 - 1. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 634 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.010935.000.00.00.H10 - 6. Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nghiện Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 763 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.000027.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 541 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.000032.000.00.00.H10 - 3. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 536 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 2.000036.000.00.00.H10 - 4. Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 549 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.000091.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 518 4 Nộp hồ sơ mức 4