CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000105.000.00.00.H10 - 4. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động TB&XH Việc làm 613 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.009811.000.00.00.H10 - 10. Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh) Sở Lao động TB&XH Việc làm 241 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.000219.000.00.00.H10 - 5.3 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (từ 500 người lao động Việt Nam trở lên) Sở Lao động TB&XH Việc làm 228 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.009873.000.00.00.H10 - 11. Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 204 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.009874.000.00.00.H10 - 12. Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 343 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.001881.000.00.00.H10 - 9. Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 543 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.001865.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 616 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.001853.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 887 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.001823.000.00.00.H10 - 3. Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 566 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.000205.000.00.00.H10 - 7. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động TB&XH Việc làm 694 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.000192.000.00.00.H10 - 8. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động TB&XH Việc làm 636 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.000459.000.00.00.H10 - 6. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 4205 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.000219.000.00.00.H10 - 5.1. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (dưới 100 lao động ) Sở Lao động TB&XH Việc làm 574 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 2.000219.000.00.00.H10 - 5.2. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (từ 100 đến dưới 500 người lao động) Sở Lao động TB&XH Việc làm 545 4 Nộp hồ sơ mức 4