# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000105.000.00.00.H10 - 4. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động TB&XH Việc làm 1247 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.009811.000.00.00.H10 - 10. Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh) Sở Lao động TB&XH Việc làm 554 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000219.000.00.00.H10 - 5.3 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (từ 500 người lao động Việt Nam trở lên) Sở Lao động TB&XH Việc làm 682 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.009873.000.00.00.H10 - 11. Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 543 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.009874.000.00.00.H10 - 12. Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 641 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001853.000.00.00.H10 - 2.2.Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép) Sở Lao động TB&XH Việc làm 81 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001881.000.00.00.H10 - 9. Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 660 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001865.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 746 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001853.000.00.00.H10 - 2.1. Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp, gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép) Sở Lao động TB&XH Việc làm 1151 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001823.000.00.00.H10 - 3. Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 915 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000205.000.00.00.H10 - 7. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động TB&XH Việc làm 1132 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.000192.000.00.00.H10 - 8. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động TB&XH Việc làm 1039 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.000459.000.00.00.H10 - 6. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 4513 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000219.000.00.00.H10 - 5.1. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (dưới 100 lao động ) Sở Lao động TB&XH Việc làm 968 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000219.000.00.00.H10 - 5.2. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (từ 100 đến dưới 500 người lao động) Sở Lao động TB&XH Việc làm 705 Toàn trình Nộp hồ sơ