TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001561.000.00.00.H10 - 16.Cấp giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền của địa phương Sở Công thương Điện 4116 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003401.000.00.00.H10 - 3. Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 961 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000229.000.00.00.H10 - 4. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 877 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000210.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 684 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.002758.000.00.00.H10 - 9. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 689 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000652.000.00.00.H10 - 11. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 653 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001547.000.00.00.H10 - 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 1862 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001175.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Sở Công thương Hóa chất 1234 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.011506.000.00.00.H10 - 12. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 647 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.011507.000.00.00.H10 - 13. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 605 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001172.000.00.00.H10 - 8.Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Sở Công thương Hóa chất 890 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000309.000.00.00.H10 - 90.Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công thương Quản lý cạnh tranh, Quản lý bán hàng đa cấp 785 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000631.000.00.00.H10 - 91.Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công thương Quản lý cạnh tranh, Quản lý bán hàng đa cấp 681 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000619.000.00.00.H10 - 92.1. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Trường hợp Doanh nghiệp tự chấm dứt) Sở Công thương Quản lý cạnh tranh, Quản lý bán hàng đa cấp 685 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000619.000.00.00.H10 - 92.2 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Trường hợp Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương bị thu hồi) Sở Công thương Quản lý cạnh tranh, Quản lý bán hàng đa cấp 1043 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.001632.000.00.00.H10 - 17. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền của địa phương Sở Công thương Điện 579 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.001549.000.00.00.H10 - 19. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương. Sở Công thương Điện 562 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.001266.000.00.00.H10 - 21. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 584 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.001724.000.00.00.H10 - 23. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 608 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001646.000.00.00.H10 - 40. Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 522 Toàn trình Nộp hồ sơ