CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.006938.000.00.00.H10 - Thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng/ thiết kế sau thiết kế cơ sở , dự toán xây dựng điều chỉnh công trình Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP). Sở Công thương Quản lý hoạt động xây dựng 812 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.006940.000.00.00.H10 - Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CP). Sở Công thương Quản lý hoạt động xây dựng 1278 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.006930.000.00.00.H10 - Thẩm định dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi )/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CP) Sở Công thương Quản lý hoạt động xây dựng 533 4 Nộp hồ sơ mức 4