CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001561.000.00.00.H10 - 16.Cấp giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền của địa phương Sở Công thương Điện 3929 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.001632.000.00.00.H10 - 17. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền của địa phương Sở Công thương Điện 447 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.001549.000.00.00.H10 - 19. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương. Sở Công thương Điện 435 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.001266.000.00.00.H10 - 21. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 431 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.001724.000.00.00.H10 - 23. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 472 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.001617.000.00.00.H10 - 18. Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Sở Công thương Điện 724 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 2.000621.000.00.00.H10 - 25. Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Sở Công thương Điện 1323 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.000643.000.00.00.H10 - 26. Cấp lại thẻ an toàn điện Sở Công thương Điện 1519 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.000638.000.00.00.H10 - 27. Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Sở Công thương Điện 1376 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.001249.000.00.00.H10 - 22. Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 705 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.001535.000.00.00.H10 - 20. Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 736 4 Nộp hồ sơ mức 4