# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001561.000.00.00.H10 - 16.Cấp giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền của địa phương Sở Công thương Điện 4133 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001632.000.00.00.H10 - 17. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền của địa phương Sở Công thương Điện 589 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001549.000.00.00.H10 - 19. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương. Sở Công thương Điện 573 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001266.000.00.00.H10 - 21. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 606 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001724.000.00.00.H10 - 23. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 621 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.001617.000.00.00.H10 - 18. Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Sở Công thương Điện 856 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000621.000.00.00.H10 - 25. Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Sở Công thương Điện 1453 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000643.000.00.00.H10 - 26. Cấp lại thẻ an toàn điện Sở Công thương Điện 1637 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000638.000.00.00.H10 - 27. Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Sở Công thương Điện 1503 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001249.000.00.00.H10 - 22. Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 845 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001535.000.00.00.H10 - 20. Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 893 Toàn trình Nộp hồ sơ