# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003401.000.00.00.H10 - 3. Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 988 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000229.000.00.00.H10 - 4. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 896 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000210.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 700 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001433.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 1719 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001434.000.00.00.H10 - 1. Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 1752 Toàn trình Nộp hồ sơ