CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000331.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 1593 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.001158.000.00.00.H10 - Cấp Giấy xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 694 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.000622.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 963 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.000204.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 1395 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 NOTUPDATE - Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 1154 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.001630.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 748 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 2.001636.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 696 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 2.000626.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 748 4 Nộp hồ sơ mức 4