TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000309.000.00.00.H10 - 90.Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công thương Quản lý cạnh tranh, Quản lý bán hàng đa cấp 786 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000631.000.00.00.H10 - 91.Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công thương Quản lý cạnh tranh, Quản lý bán hàng đa cấp 681 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000619.000.00.00.H10 - 92.1. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Trường hợp Doanh nghiệp tự chấm dứt) Sở Công thương Quản lý cạnh tranh, Quản lý bán hàng đa cấp 685 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000619.000.00.00.H10 - 92.2 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Trường hợp Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương bị thu hồi) Sở Công thương Quản lý cạnh tranh, Quản lý bán hàng đa cấp 1043 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000191.000.00.00.H10 - 94. Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Sở Công thương Quản lý cạnh tranh, Quản lý bán hàng đa cấp 854 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000609.000.00.00.H10 - 93. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Sở Công thương Quản lý cạnh tranh, Quản lý bán hàng đa cấp 1171 Toàn trình Nộp hồ sơ