CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 2957 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3601 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3703 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3932 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3680 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3319 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.010591.000.00.00.H10 - 4. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 5225 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.000282.000.00.00.H10 - 8. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3941 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.010590.000.00.00.H10 - 3. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 13392 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.000298.000.00.00.H10 - 16. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 5491 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.001960.000.00.00.H10 - 11. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 6712 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.000777.000.00.00.H10 - 13. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 5448 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.004959.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 6056 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.010592.000.00.00.H10 - 5. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 5255 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.010938.000.00.00.H10 - 19. Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 5995 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 2.000291.000.00.00.H10 - 14. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 5384 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.000669.000.00.00.H10 - 15. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 5320 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.010827.000.00.00.H10 - 9. Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 5894 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.000684.000.00.00.H10 - 18. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 4622 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 2.000294.000.00.00.H10 - 17. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 6166 4 Nộp hồ sơ mức 4