THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000815.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Huyện Phú Riềng Tư pháp (H) 11125 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000884.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Huyện Phú Riềng Tư pháp (H) 9759 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000913.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Huyện Phú Riềng Tư pháp (H) 8302 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.001044.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Huyện Phú Riềng Tư pháp (H) 6006 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000843.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Huyện Phú Riềng Tư pháp (H) 9949 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000927.000.00.00.H10 - Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Huyện Phú Riềng Tư pháp (H) 5969 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Huyện Phú Riềng Tư pháp (H) 5782 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000992.000.00.00.H10 - Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Huyện Phú Riềng Tư pháp (H) 10563 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.001008.000.00.00.H10 - Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Huyện Phú Riềng Tư pháp (H) 6059 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.001050.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Huyện Phú Riềng Tư pháp (H) 6802 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.001052.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Huyện Phú Riềng Tư pháp (H) 4366 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.000884.000.00.00.H10 - Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Huyện Phú Riềng Tư pháp (H) 8392 Một phần Nộp hồ sơ