TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 9982 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 12873 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 11796 Một phần
4 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 15181 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 14619 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 12684 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 12447 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 14311 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 15084 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 13258 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 14493 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 13471 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 14640 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 9495 Một phần
15 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 13756 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 13983 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 16571 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 13078 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 13196 Một phần Nộp hồ sơ